நியான்

10
Ne
நெடுங்குழு
18
கிடை வரிசை
2
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
10
10
10
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
10
அணுவின் திணிவு
20.1797
திணிவு எண்
20
தனிம வகை
அருமன் வாயுக்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word neos, new
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.0008999 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
24.56 K | -248.59 °C | -415.46 °F
கொதிநிலை
27.07 K | -246.08 °C | -410.94 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
0.34 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
1.75 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
1.03 J/g·K
Abundance in Earth's crust
3×10-7%
Abundance in Universe
0.13%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
CAS எண்
7440-01-9
PubChem CID Number
23935
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
38 pm
பங்கீட்டு ஆரை
58 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
21.5645 eV
அணுவின் கனவளவு
16.7 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.000493 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
0
பயன்கள்
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Neon is not known to be toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
20Ne, 21Ne, 22Ne
நிலையற்ற சமதானிகள்
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne