புளோரின்

9
F
நெடுங்குழு
17
கிடை வரிசை
2
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
9
9
10
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
9
அணுவின் திணிவு
18.9984032
திணிவு எண்
19
தனிம வகை
ஆலசன்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin and French fluere, flow or flux
படிக அமைப்பு
Base Centered Monoclinic
வரலாறு
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 7
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.001696 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
53.53 K | -219.62 °C | -363.32 °F
கொதிநிலை
85.03 K | -188.12 °C | -306.62 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
0.26 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
3.27 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.824 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.054%
Abundance in Universe
0.00004%
Fluorine
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
CAS எண்
7782-41-4
PubChem CID Number
24524
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
42 pm
பங்கீட்டு ஆரை
64 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.98 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
17.4228 eV
அணுவின் கனவளவு
17.1 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.000279 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1
பயன்கள்
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Fluorine is highly toxic and corrosive
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
19F
நிலையற்ற சமதானிகள்
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F