ஆக்சிசன்

8
O
நெடுங்குழு
16
கிடை வரிசை
2
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
8
8
8
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
8
அணுவின் திணிவு
15.9994
திணிவு எண்
16
தனிம வகை
அலோகங்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word oxys, acid, and genes, forming
படிக அமைப்பு
Base Centered Monoclinic
வரலாறு
Carl Wilhelm Scheele obtained oxygen by heating mercuric oxide and nitrates in 1771, but did not publish his findings until 1777.

Joseph Priestley also prepared this new air by 1774.

The name oxygen was coined in 1777 by Antoine Lavoisier, whose experiments with oxygen helped to discredit the then-popular phlogiston theory of combustion and corrosion.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 6
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s2 2p4
O
Green and red colors in the Aurora Borealis are caused by oxygen atoms
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.001429 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
54.36 K | -218.79 °C | -361.82 °F
கொதிநிலை
90.2 K | -182.95 °C | -297.31 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
0.222 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
3.41 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.918 J/g·K
Abundance in Earth's crust
46%
Abundance in Universe
1%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure oxygen
CAS எண்
7782-44-7
PubChem CID Number
977
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
48 pm
பங்கீட்டு ஆரை
66 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.44 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
13.6181 eV
அணுவின் கனவளவு
14.0 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0002674 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-2, -1, 1, 2
பயன்கள்
Pure oxygen is frequently used to help breathing in patients with respiratory ailments.

Oxygen is used in oxyacetylene welding, as an oxidant for rocket fuel, and in methanol and ethylene oxide production.

It is also used in the production of steel, plastics and textiles.

Plants and animals rely on oxygen for respiration.
Oxygen gas can be toxic at elevated partial pressures, leading to convulsions and other health problems
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
16O, 17O, 18O
நிலையற்ற சமதானிகள்
12O, 13O, 14O, 15O, 19O, 20O, 21O, 22O, 23O, 24O, 25O, 26O, 27O, 28O