நைதரசன்

7
N
நெடுங்குழு
15
கிடை வரிசை
2
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
7
7
7
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
7
அணுவின் திணிவு
14.0067
திணிவு எண்
14
தனிம வகை
அலோகங்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word nitrum, Greek Nitron, native soda; and genes, forming
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Nitrogen is considered to have been discovered by Scottish physician Daniel Rutherford in 1772, who called it noxious air or fixed air.

It was also studied at about the same time by Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish and Joseph Priestley.

In 1790 the French chemist Jean-Antoine-Claude Chaptal named the element nitrogen.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 5
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s2 2p3
N
Nitrogen is present in all living organisms, in proteins, nucleic acids and other molecules
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.0012506 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
63.15 K | -210 °C | -346 °F
கொதிநிலை
77.36 K | -195.79 °C | -320.42 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
0.36 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
2.79 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
1.04 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.002%
Abundance in Universe
0.1%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure nitrogen
CAS எண்
7727-37-9
PubChem CID Number
947
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
56 pm
பங்கீட்டு ஆரை
71 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
3.04 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
14.5341 eV
அணுவின் கனவளவு
17.3 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.0002598 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
பயன்கள்
Nitrogen is used to produce ammonia and fertilizers, vital for current food production methods.

Liquid nitrogen is used as a refrigerant.

Nitric acid is used as an oxidizing agent in liquid fueled rockets.

Nitrogen is a constituent of molecules in every major drug class in pharmacology and medicine.
Rapid release of nitrogen gas into an enclosed space can displace oxygen, and therefore represents an asphyxiation hazard
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
14N, 15N
நிலையற்ற சமதானிகள்
10N, 11N, 12N, 13N, 16N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N, 24N, 25N