கரிமம்

6
C
நெடுங்குழு
14
கிடை வரிசை
2
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
6
6
6
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
6
அணுவின் திணிவு
12.0107
திணிவு எண்
12
தனிம வகை
அலோகங்கள்
நிறம்
கறுப்பு
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Latin word carbo, charcoal
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Carbon was discovered in prehistory and was known in the forms of soot and charcoal to the earliest human civilizations.

In 1772, Antoine Lavoisier showed that diamonds are a form of carbon; when he burned samples of charcoal and diamond and found that neither produced any water.

In 1779, Carl Wilhelm Scheele showed that graphite burned to form carbon dioxide and so must be another form of carbon.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 4
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s2 2p2
C
About 20% of the weight of living organisms is carbon
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
2.267 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
3948.15 K | 3675 °C | 6647 °F
கொதிநிலை
4300.15 K | 4027 °C | 7280.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
105 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
715 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
0.709 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.18%
Abundance in Universe
0.5%
Ultrapure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Ultrapure carbon as graphite
CAS எண்
7440-44-0
PubChem CID Number
5462310
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
67 pm
பங்கீட்டு ஆரை
77 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.55 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
11.2603 eV
அணுவின் கனவளவு
5.31 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
1.29 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
பயன்கள்
The major use of carbon other than food and wood is in the form of hydrocarbons, most notably the fossil fuel methane gas and crude oil.

Graphite is used for pencil tips, high temperature crucibles, dry cells, electrodes and as a lubricant.

Diamonds are used in jewelry and in industry for cutting, drilling, grinding, and polishing.

Carbon black is used as the black pigment in printing ink.
Pure carbon has extremely low toxicity to humans and can be handled safely in the form of graphite or charcoal
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
12C, 13C
நிலையற்ற சமதானிகள்
8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C