போரான்

5
B
நெடுங்குழு
13
கிடை வரிசை
2
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
5
5
6
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
5
அணுவின் திணிவு
10.811
திணிவு எண்
11
தனிம வகை
உலோகப் போலிகள்
நிறம்
கறுப்பு
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Arabic word Buraq, Persian Burah
படிக அமைப்பு
Simple Trigonal
வரலாறு
Boron compounds have been known for thousands of years, but the element was not discovered until 1808 by Sir Humphry Davy and by Gay-Lussac and Thenard.

Boron was not recognized as an element until it was isolated in 1808 by Sir Humphry Davy and by Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard.

Jöns Jakob Berzelius identified boron as an element in 1824.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s2 2p1
B
Boron is an essential nutrient for all green plants
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
2.34 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2349.15 K | 2076 °C | 3768.8 °F
கொதிநிலை
4200.15 K | 3927 °C | 7100.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
50 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
507 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
1.026 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00086%
Abundance in Universe
1×10-7%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure crystalline boron, front side
CAS எண்
7440-42-8
PubChem CID Number
5462311
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
90 pm
பங்கீட்டு ஆரை
84 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.04 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
8.298 eV
அணுவின் கனவளவு
4.6 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.274 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2, 3
பயன்கள்
Boron oxide is used in glassmaking and ceramics.

Borax is used in making fiberglass, as a cleansing fluid, a water softener, insecticide, herbicide and disinfectant.

Boric acid is used as a mild antiseptic and as a flame retardant.

Boron shielding is used as a control for nuclear reactors.
Elemental boron, boron oxide, boric acid, borates and many organoboron compounds are non-toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
10B, 11B
நிலையற்ற சமதானிகள்
7B, 8B, 9B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B