பெரிலியம்

4
Be
நெடுங்குழு
2
கிடை வரிசை
2
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
4
4
5
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
4
அணுவின் திணிவு
9.012182
திணிவு எண்
9
தனிம வகை
காரக்கனிம மாழைகள்
நிறம்
கருஞ்சாம்பல்
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word beryllos, beryl
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Louis-Nicolas Vauquelin discovered beryllium in the oxide form in both beryl and emeralds in 1798.

Friedrich Wöhler and Antoine Bussy independently isolated beryllium in 1828 by the chemical reaction of metallic potassium with beryllium chloride.

The first commercially-successful process for producing beryllium was developed in 1932 by Alfred Stock and Hans Goldschmidt.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
1.85 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
1560.15 K | 1287 °C | 2348.6 °F
கொதிநிலை
2742.15 K | 2469 °C | 4476.2 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
7.95 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
297 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
1.825 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.00019%
Abundance in Universe
1×10-7%
Pure
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
CAS எண்
7440-41-7
PubChem CID Number
5460467
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
112 pm
பங்கீட்டு ஆரை
96 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.57 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
9.3227 eV
அணுவின் கனவளவு
4.9 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
2.01 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1, 2
பயன்கள்
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Beryllium and its salts are toxic and should be handled with the greatest of care
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
9Be
நிலையற்ற சமதானிகள்
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be