லித்தியம்

3
Li
நெடுங்குழு
1
கிடை வரிசை
2
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
3
3
4
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
3
அணுவின் திணிவு
6.941
திணிவு எண்
7
தனிம வகை
கார உலோகங்கள்
நிறம்
வெள்ளி
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word lithos, stone
படிக அமைப்பு
பொருள்மைய கனசதுரம்
வரலாறு
Lithium was discovered by Johann Arfvedson in 1817 when he was analyzing minerals from the island of Uto in Sweden.

The pure metal was isolated the following year by both Swedish chemist William Thomas Brande and English chemist Sir Humphry Davy working independently.

In 1855, larger quantities of lithium were produced through the electrolysis of lithium chloride by Robert Bunsen and Augustus Matthiessen.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[He] 2s1
Li
Lithium is the only metal which reacts with nitrogen under normal conditions
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
0.534 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
453.69 K | 180.54 °C | 356.97 °F
கொதிநிலை
1615.15 K | 1342 °C | 2447.6 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
3 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
147 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
3.582 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.0017%
Abundance in Universe
6×10-7%
0.5
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
0.5 grams lithium under argon
CAS எண்
7439-93-2
PubChem CID Number
3028194
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
152 pm
பங்கீட்டு ஆரை
128 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
0.98 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
5.3917 eV
அணுவின் கனவளவு
13.10 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.847 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
1
பயன்கள்
Pure lithium metal is used in rechargeable lithium ion batteries.

Lithium stearate is used as an all-purpose and high-temperature lubricant.

Lithium is used in special glasses and ceramics.

Metallic lithium and its complex hydrides are used as high energy additives to rocket propellants.
Lithium is corrosive and requires special handling to avoid skin contact
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
6Li, 7Li
நிலையற்ற சமதானிகள்
4Li, 5Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li