ஈலியம்

2
He
நெடுங்குழு
18
கிடை வரிசை
1
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
2
2
2
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
2
அணுவின் திணிவு
4.002602
திணிவு எண்
4
தனிம வகை
அருமன் வாயுக்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word helios, the sun
படிக அமைப்பு
முகமைய கனசதுரம்
வரலாறு
French astronomer Jules Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868.

Norman Lockyer and Edward Frankland suggested the name helium for the new element.

In 1895, Sir William Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite.

It was independently discovered in cleveite by Per Teodor Cleve and Abraham Langlet.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.0001785 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
0.95 K | -272.2 °C | -457.96 °F
கொதிநிலை
4.22 K | -268.93 °C | -452.07 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
0.02 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
0.083 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
5.193 J/g·K
Abundance in Earth's crust
5.5×10-7%
Abundance in Universe
23%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
CAS எண்
7440-59-7
PubChem CID Number
23987
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
31 pm
பங்கீட்டு ஆரை
28 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
24.5874 eV
அணுவின் கனவளவு
27.2 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.00152 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
0
பயன்கள்
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Helium is not known to be toxic
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
3He, 4He
நிலையற்ற சமதானிகள்
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He