நீரியம்

1
H
நெடுங்குழு
1
கிடை வரிசை
1
குழு
s
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
1
1
0
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
1
அணுவின் திணிவு
1.00794
திணிவு எண்
1
தனிம வகை
அலோகங்கள்
நிறம்
நிறமற்ற
கதிர்ப்பு
இல்லை
From the Greek word hydro (water), and genes (forming)
படிக அமைப்பு
Simple Hexagonal
வரலாறு
Henry Cavendish was the first to distinguish hydrogen from other gases in 1766 when he prepared it by reacting hydrochloric acid with zinc.

In 1670, English scientist Robert Boyle had observed its production by reacting strong acids with metals.

French scientist Antoine Lavoisier later named the element hydrogen in 1783.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
1
எதிர்மின்னி அமைப்பு
1s1
H
Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
வாயு
அடர்த்தி
0.00008988 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
14.01 K | -259.14 °C | -434.45 °F
கொதிநிலை
20.28 K | -252.87 °C | -423.17 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
0.558 கி.யூல்/மோல்
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
0.452 கி.யூல்/மோல்
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
14.304 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0.15%
Abundance in Universe
75%
Vial
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure hydrogen
CAS எண்
1333-74-0
PubChem CID Number
783
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
53 pm
பங்கீட்டு ஆரை
31 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
2.2 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
13.5984 eV
அணுவின் கனவளவு
14.4 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.001815 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1
பயன்கள்
Liquid hydrogen is used as a rocket fuel.

Hydrogen is commonly used in power stations as a coolant in generators.

Hydrogen's two heavier isotopes (deuterium and tritium) are used in nuclear fusion.

Used as a shielding gas in welding methods such as atomic hydrogen welding.
Hydrogen poses a number of hazards to safety, from fires when mixed with air to being an asphyxiant in its pure form
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
1H, 2H
நிலையற்ற சமதானிகள்
3H, 4H, 5H, 6H, 7H