இரதர்ஃபோர்டியம்

104
Rf
நெடுங்குழு
4
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
104
104
157
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
104
அணுவின் திணிவு
[267]
திணிவு எண்
261
தனிம வகை
தாண்டல் உலோகங்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Ernest Rutherford, the physicist and chemist from New Zealand
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Rutherfordium was reportedly first detected in 1964 at the Joint Institute of Nuclear Research at Dubna.

The element was synthesized by Albert Ghiorso, Matti Nurmia, James Andrew Harris, Kari Eskola and Pirkko Eskola in 1968 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with carbon atoms.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d2 7s2
Rf
Rutherfordium is the first transactinide element
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
23 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
2373.15 K | 2100 °C | 3812 °F
கொதிநிலை
5773.15 K | 5500 °C | 9932 °F
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: wal.nbed.nb.ca
The element is named after Ernest Rutherford who became known as the father of nuclear physics
CAS எண்
53850-36-5
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
157 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
6.011 eV
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.23 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
4
பயன்கள்
Rutherfordium is used for scientific research purposes only.
Rutherfordium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
253Rf, 254Rf, 255Rf, 256Rf, 257Rf, 258Rf, 259Rf, 260Rf, 261Rf, 262Rf, 263Rf, 264Rf, 265Rf, 266Rf, 267Rf, 268Rf