இலாரென்சியம்

103
Lr
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
d
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
103
103
159
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
103
அணுவின் திணிவு
[262]
திணிவு எண்
262
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
1900 K | 1626.85 °C | 2960.33 °F
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS எண்
22537-19-5
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
-
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
4.9 eV
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
3
பயன்கள்
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr