நொபிலியம்

102
No
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
102
102
157
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
102
அணுவின் திணிவு
[259]
திணிவு எண்
259
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
1100.15 K | 827 °C | 1520.6 °F
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Images-of-elements
Illustration of nobelium
CAS எண்
10028-14-5
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
-
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.65 eV
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No