மெண்டலீவியம்

101
Md
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
101
101
157
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
101
அணுவின் திணிவு
[258]
திணிவு எண்
258
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
1100 K | 826.85 °C | 1520.33 °F
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
CAS எண்
7440-11-1
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
-
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.58 eV
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md