பெர்மியம்

100
Fm
நெடுங்குழு
n/a
கிடை வரிசை
7
குழு
f
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
100
100
157
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
100
அணுவின் திணிவு
[257]
திணிவு எண்
257
தனிம வகை
ஆக்டினைடுகள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Fermium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear fission of 17 neutrons with uranium-238.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f12 7s2
Fm
Sixteen isotopes of fermium are known to exist
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
1800.15 K | 1527 °C | 2780.6 °F
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Fermium
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Fermium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
CAS எண்
7440-72-4
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
-
மின்னெதிர்த்தன்மை
1.3 (பாலிங் அளவையில்)
அயனாக்கல் சக்தி
6.5 eV
அணுவின் கனவளவு
29.1 cm3/mol
வெப்ப கடத்துத் திறன்
0.1 W/cm·K
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
2, 3
பயன்கள்
Fermium is used for scientific research purposes only.
Fermium is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
241Fm, 242Fm, 243Fm, 244Fm, 245Fm, 246Fm, 247Fm, 248Fm, 249Fm, 250Fm, 251Fm, 252Fm, 253Fm, 254Fm, 255Fm, 256Fm, 257Fm, 258Fm, 259Fm, 260Fm