ஒகனிசோன்

118
Og
நெடுங்குழு
18
கிடை வரிசை
7
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
118
118
176
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
118
அணுவின் திணிவு
[294]
திணிவு எண்
294
தனிம வகை
அருமன் வாயுக்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the Russian nuclear physicist Yuri Oganessian
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Oganesson was identified in 2002 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of californium with calcium.

Ununoctium was the temporary IUPAC systematic element name.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Og
Oganesson is historically known as eka-radon
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
13.65 கி.கி/மீ3
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS எண்
54144-19-3
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
152 pm
பங்கீட்டு ஆரை
157 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 0, 2, 4, 6
பயன்கள்
Oganesson is used for scientific research purposes only.
Oganesson is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
293Og, 294Og