தென்னிசீன்

117
Ts
நெடுங்குழு
17
கிடை வரிசை
7
குழு
p
புரோத்திரன்கள்
இலத்திரன்கள்
நியூத்திரன்கள்
117
117
177
பொதுப் பண்புகள்
அணு எண்
117
அணுவின் திணிவு
[294]
திணிவு எண்
294
தனிம வகை
ஆலசன்கள்
நிறம்
n/a
கதிர்ப்பு
ஆம்
Named after the region of Tennessee
படிக அமைப்பு
n/a
வரலாறு
Tennessine was identified in 2010 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of berkelium with calcium.

Ununseptium was the temporary IUPAC systematic element name.
ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்கள்
2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
எதிர்மின்னி அமைப்பு
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Ts
Tennessine is historically known as eka-astatine
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை
திண்மம்
அடர்த்தி
-
உருகுநிலை
-
கொதிநிலை
-
உரு���லின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல்
n/a
தன்வெப்பக் கொள்ளளவு
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
The
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS எண்
87658-56-8
PubChem CID Number
n/a
அணுப் பண்புகள்
அணுவாரை
-
பங்கீட்டு ஆரை
165 pm
மின்னெதிர்த்தன்மை
-
அயனாக்கல் சக்தி
-
அணுவின் கனவளவு
-
வெப்ப கடத்துத் திறன்
-
ஒக்சியேற்ற நிலைகள்
-1, 1, 3, 5
பயன்கள்
Tennessine is used for scientific research purposes only.
Tennessine is harmful due to its radioactivity
சமதானிகள்
நிலையான சமதானிகள்
-
நிலையற்ற சமதானிகள்
291Ts, 292Ts, 293Ts, 294Ts